صفحه اصلی > EDO > لاگ بوک ها > مامایی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مامایی

لاگ بوک مامایی:

 

کارشناسی:

 1. کارآموزی  در عرصه بهداشت باروری، مادر وکودک وتنظیم خانواده
 2. کارآموزی  در عرصه بیماری های زنان و ناباروری
 3. کارآموزی  در عرصه نوزادان نیازمند مراقبت ویژه
 4. کارآموزی اصول و فنون مامایی
 5. کارآموزی بارداری طبیعی
 6. کارآموزی بهداشت باروری، مادر وکودک وتنظیم خانواده
 7. کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی
 8. کارآموزی در عرصه بیماری های داخلی و جراحی در بارداری
 9. کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(1)
 10. کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(2)
 11. کارآموزی زایمان طبیعی
 12. کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی
 13. کارآموزی معاینات فیزیکی
 14. کارآموزی نوزادان
 15. کارآموزي بیماری های زنان
 16. کارآموزي بيماري هاي كودكان
 17. معاینات فیزیکی در بیماری های داخلی و جراحی
 18. بيماريهاي زنان ، نازايي و فوريتها
 19. بارداري زايمان (1)
 20. کارآموزي کودکان
 21. کارآموزي نشانه شناسي و معاينات فيزيکي

 

ارشد:

 1. مراقبت های ویژه زنان و زایمان
 2. اخلاق حرفه ای  در مامایی 
 3. مشاوره و آموزش در بارداری  
 4. مشاوره

 

دانشکده پرستاری و مامایی