صفحه اصلی > EDO > استعدادهای درخشان 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
استعدادهای درخشان

 استعدادهای درخشان
آئین نامه ها
فرآیندها
دانشکده پرستاری و مامایی