صفحه اصلي > مدیریت دانشکده > معرفی حوزه ریاست 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
معرفی حوزه ریاست

 

 ریاست دانشکده :

 

نام , نام خانوادگی : دکتر حسین حبیب زاده

          
رتبه علمی : استادیار  

   
رشته تحصیلی  PhD  آموزش پرستاری


ایمیل :   habibz_h@yahoo.com 

 

شرح وظایف : کلیک نمایید


 

 معاون پژوهشی :


نام , نام خانوادگی : دکتر رحیم بقایی


رتبه علمی : دانشیار


رشته تحصیلی   PhD  مدیریت - داخلی جراحی


ایمیل :   rbaghaei2001@yahoo.com

 

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 

 معاون آموزشی :


نام , نام خانوادگی : دکتر معصومه همتی مسلک پاک

          
رتبه علمی : دانشیار
 

   
رشته تحصیلی  
PhD  داخلی جراحی


ایمیل : 
hemmatma@yahoo.com

 

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 

 مدیر گروه مامایی :


نام , نام خانوادگی : دکتر فاطمه مقدم تبریزی

          
رتبه علمی : استادیار

   
رشته تحصیلی  
PhD  مامایی


ایمیل :   
fmtabrizi@gmail.com  

 

شرح وظایف : کلیک نمایید


 

مدیر گروه پرستاری (داخلی وجراحی - فن - مدیریت) :


نام , نام خانوادگی : دکتر سهیلا آهنگرزاده رضایی

          
رتبه علمی : استادیار  

   
رشته تحصیلی   PhD  روان پرستاری


ایمیل :   srezai@umsu.ac.ir 

 

شرح وظایف : کلیک نمایید


 

مدیر گروه پرستاری (کودکان - بهداشت جامعه - مادران و نوزادان - روان) :


نام , نام خانوادگی : حسین جعفری زاده

          
رتبه علمی : مربی

   
رشته تحصیلی   ارشد بهداشت جامعه


ایمیل :   jafarizadeh@umsu.ac.ir 

 

شرح وظایف : کلیک نمایید


 

مدیر گروه فوریت پزشکی :


نام , نام خانوادگی : حسین جعفری زاده

          
رتبه علمی : مربی

   
رشته تحصیلی   ارشد بهداشت جامعه


ایمیل :   jafarizadeh@umsu.ac.ir 

 

شرح وظایف : کلیک نمایید


 

 رئیس اداره امور عمومی :


نام , نام خانوادگی : شیرزاد روستایی

          
رتبه علمی :   -

   
رشته تحصیلی   ارشد مدیریت منابع انسانی


ایمیل :    roustaiie.shi@gmail.com

 

شرح وظایف : کلیک نمایید


دانشکده پرستاری و مامایی