صفحه اصلي > معاونت پژوهشی  > معرفی حوزه پژوهش 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
معرفی حوزه پژوهش

 معاون پژوهشی :

نام , نام خانوادگی : دکتر رحیم بقایی

رتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی: PhD  مدیریت - داخلی جراحی

ایمیل :   rbaghaei2001@yahoo.com

 

 

کارشناس پژوهشی :

نام , نام خانوادگی : شمشاد قادری

مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری

سمت : کارشناس پژوهشی

ایمیل :   gshemshad@yahoo.com

تلفن: 4-04432754961      داخلی:    104

 

 

شرح وظایف معاون پژوهشی دانشکده:

 1. برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 2. شرکت در شورای پژوهشی دانشگاه
 3. ارزشيابی فعاليتهای پژوهشی اعضای هيات علمی و تنظيم گزارش ساليانه
 4. برگزاری کارگاه های پژوهشی بر اساس نياز مخاطبين
 5. برنامه ريزی و اتخاذ سياستهای مناسب در زمينه گسترش فعاليتهای پژوهشی دانشکده در راستای اولويتهای پژوهشی دانشگاه
 6. تهیه برنامه پژوهشی دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلندمدت
 7. همکاری در ارائه خدمات علمی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی 
 8. نظارت بر فعالیتهای شورای پژوهشی دانشکده 
 9. نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشکده ،کتابخانه ،اینترنت و...
 10. بررسی لازم و اتخاذ تصمیم های مناسب در مورد نحوه فعالیت های پژوهشی
 11. اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه (واحد کتابخانه ،اینترنت و...)
 12.  هماهنگی باکمیته تحقیقات دانشجویی

 

 شرح وظايف کارشناس امور پژوهشی

 1. انجام امور مربوط به برگزاری جلسات شورای پژوهشی (تهیه دستور جلسه و بررسی و انجام هماهنگی لازم برای برگزاری جلسات شورای پژوهشی)
 2. ارسال طرح هاي قبل از تصويب برای اعضای شورای پژوهشی جهت داوري
 3. شرکت در جلسات دفاع دانشجویان به عنوان دبیر شورای پژوهشی
 4. تهیه و نگارش صورتجلسه و ارسال آن به اعضای شورای پژوهشی
 5. پیگیری اصلاحات درخواست شده توسط داوران و انعکاس آن به مجریان طرح ها و پایان نامه ها
 6. بررسی طر ح ها و یا پایان نامه های ثبت شده توسط دانشجویان در سیستم پژوهشیار و راهنمایی ایشان جهت ویرایش
 7. ارسال پایان نامه ها و یا طرح ها  تأیید شده توسط استاد راهنما به کمیته اخلاق جهت اخذ تأییدیه
 8. پيگيري سير پيشرفت امور مربوط به  پايان نامه ها و طر ح ها جهت کنترل روند پژوهش
 9. اطلاع رسانی برنامه کارگاه ها و سازماندهی کلیه امور مربوط به برگزاری کارگاه به دانشجویان
 10. شركت در كارگاه هاي آموزشي و جلسات مرتبط با سيستم پژوهشيار
 11. انجام امور مربوط به همایش ها
 12. تشکیل پرونده های پژوهشی برای اعضای هیات علمی

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی