صفحه اصلی > کتابخانه دانشکده > موجودی کتابخانه 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
موجودی کتابخانه

موجودی کتابخانه:

  1. کتاب فارسی 17095 نسخه
  2. کتاب لاتین2127نسخه
  3. مجله فارسی162 عنوان
  4. مجله لاتین 71 عنوان
  5. پایان نامه 110 عنوان
  6. 477 عنوانCD

 

دانشکده پرستاری و مامایی