وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مدیران گروه

مدیر گروه پرستاری (داخلی وجراحی - فن - مدیریت) :

نام , نام خانوادگی : دکتر سهیلا آهنگرزاده رضایی

رتبه علمی : استادیار  

رشته تحصیلی   PhD  روان پرستاری

ایمیل :   srezai@umsu.ac.ir 

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 


مدیر گروه پرستاری (کودکان - بهداشت جامعه - مادران و نوزادان - روان) و فوریت پزشکی :

نام , نام خانوادگی : حسین جعفری زاده

رتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی   ارشد بهداشت جامعه

ایمیل :   jafarizadeh@umsu.ac.ir 

شرح وظایف : کلیک نمایید

دانشکده پرستاری و مامایی