وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مدیر گروه

نام , نام خانوادگی : دکتر فاطمه مقدم تبریزی

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی   PhD  مامایی

ایمیل :   fmtabrizi@gmail.com  

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

دانشکده پرستاری و مامایی