صفحه اصلی > کتابخانه دانشکده > فرم ها و آئین نامه های رابط آموزشی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
دانشکده پرستاری و مامایی