صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اداره آموزش 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
اداره آموزش
دانشکده پرستاری و مامایی