صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اعضای هیات علمی دانشکده 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
اعضای هیات علمی دانشکده

 اعضای هیات علمی دانشکده
گروه پرستاری
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی