وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
لیست نوبت

قابل توجه اعضای محترم / محترمه صندوق


اطلاعیه 1: بعد از تسویه کل بدهی وام به صندوق جهت قرار گرفتن در لیست نوبت وام ها ،تکمیل فرم درخواست ذیل و تحویل آن به هیئت مدیره صندوق و یا ایمیل به is.razavi@gmail.com الزامی می باشد

 چکیده قوانین و مقررات صندوق

 فرم درخواست وام از صندوق           Word            Pdf

 اطلاعیه 2: تمامی همکاران دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی که در شهر ارومیه مشغول به خدمت میباشند. می توانند عضو صندوق شوند.
                 (با درخواست کتبی به هیئت مدیره صندوق و مشخص نمودن حق عضویت ماهانه از 300000 ریال تا 600000 ریال)

 فرم اعطای وام دریافتی از صندوق قرض الحسنه          Word        Pdf

لیست نوبت وام عادی:

اسامی تاریخ اتمام وام قبلی
رقیه فرضی زاده جابجایی با آقای صمدی
مجتبی وهابی بهمن 95 - جابجایی با خانم محبوبه میهن گیر
شهین خلیل زاده شهریور 95
نادر مولایی آبان 95
رقیه عظیم زاده آذر 95
سهیلا ربیعی پور دی 95
محبوبه میهن گیر اولین بار - جابجایی با آقای مجتبی وهابی
حوریه اشرافی بهمن 95
آهنگ رنجی اولین بار
مرضیه ابراهیمی اسفند 95
رقیه اسماعیلی اسفند 95
یوسف حقیقی مقدم اسفند 95
فرحناز محمدزاده اسفند 95
سمیرا حسینی آبان 95 - جابجایی با ژاله رحیمی و نسرین جهانگیریدانشکده پرستاری و مامایی