صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > هتلهای ارومیه 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
هتلهای ارومیه

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی