صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > دفترچه آزمونها 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
دفترچه آزمونها

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی