صفحه اصلي > مدیریت دانشکده 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مدیریت دانشکده

 

 

برنامه استراتژیک دانشکده از سال 1393 الی 1397

 

 

 

 ریاست دانشکده :

 

نام , نام خانوادگی : دکتر حسین حبیب زاده

          
رتبه علمی : استادیار  

   
رشته تحصیلی  Phd آموزش پرستاری


ایمیل :   habibz_h@yahoo.com 

 

 

 معاون پژوهشی :


نام , نام خانوادگی : دکتر رحیم بقایی

          
رتبه علمی : استادیار  

   
رشته تحصیلی   Phd داخلی جراحی


ایمیل :  
rbaghaei2001@yahoo.com

 

 

 معاون آموزشی :


نام , نام خانوادگی : دکتر معصومه همتی مسلک پاک

          
رتبه علمی : دانشیار
 

   
رشته تحصیلی  
Phd داخلی جراحی


ایمیل : 
hemmatma@yahoo.com

 

 

 مدیر گروه مامایی :


نام , نام خانوادگی : دکتر فاطمه مقدم تبریزی

          
رتبه علمی : استادیار

   
رشته تحصیلی  
Phd مامایی


ایمیل :   
fmtabrizi@gmail.com  

 

 

مدیر گروه پرستاری (داخلی وجراحی - فن - مدیریت) :


نام , نام خانوادگی : دکتر سهیلا آهنگرزاده رضایی

          
رتبه علمی : استادیار  

   
رشته تحصیلی   Phd  روان پرستاری


ایمیل :   srezai@umsu.ac.ir 

 

 

مدیر گروه پرستاری (کودکان - بهداشت جامعه - مادران و نوزادان - روان) :


نام , نام خانوادگی : حسین جعفری زاده

          
رتبه علمی : مربی

   
رشته تحصیلی   ارشد بهداشت جامعه


ایمیل :   jafarizadeh@umsu.ac.ir 

 

 

مدیر گروه فوریت پزشکی :


نام , نام خانوادگی : حسین جعفری زاده

          
رتبه علمی : مربی

   
رشته تحصیلی   ارشد بهداشت جامعه


ایمیل :   jafarizadeh@umsu.ac.ir 

 

 

 رئیس اداره امور عمومی :


نام , نام خانوادگی : شیرزاد روستایی

          
رتبه علمی :   کارشناسی مدیریت

   
رشته تحصیلی   دانشجوی ارشد مدیریت


ایمیل :    roustaie_sh@iran.ir

 

دانشکده پرستاری و مامایی