19:32:01 - 24.04.2014

کمیته تحقیقات دانشجویی

قوانین و آئین نامه ها


خوش آمدید برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی درسی - جدول دروس رشته پرستاري PDF چاپ نامه الکترونیک
فهرست مطلب
برنامه ریزی درسی
دفترچه
معرفي گروه پرستاري
جدول دروس رشته پرستاري
معرفي گروه مامايي
جدول دروس رشته مامايي
جدول دروس رشته فوريتهاي پزشکي
تمامی صفحات

 

جدول دروس رشته پرستاري

 

 

رديف

کل واحدهاي درسي

تعداد واحد

1

دروس عمومي

20

2

دروس پايه

16

3

دروس اصلي

12

4

دروس اختصاصي

46

5

دروس کارآموزي

12

6

کارآموزي در عرصه

24

جمع

130

 

 

 

دروس پيش دانشگاهي

تعداد واحد

زبان پيش دانشگاهي

2

جمع کل

2

 

 


دروس عمومي دوره کارشناسي پيوسته ( Bsc ) پرستاري

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

1

دو درس از مباني نظري اسلام

4

2

ادبيات فارسي

3

3

زبان انگليسي عمومي

3

4

تربيت بدني (1)

1

5

يك درس از اخلاق اسلامي

2

6

يك درس از انقلاب اسلامي

2

7

تربيت بدني (2)

1

8

يك درس از تاريخ و تمدن اسلامي

2

9

يك درس از مباني آشنايي با منابع انساني

2

10

تاريخ و فرهنگ تمدن ايران و اسلام

2

جمع کل

22

 

 

 

 

 

دروس پايه دوره کارشناسي پيوسته ( Bsc ) پرستاري

 

 

رديف

كد

عنوان درس

واحد

پيش نياز

نظري

عملي

1

01

تشريح

5/1

5/0

-

2

02

فيزيولوژي

5/2

5/0

-

3

03

ايمونولوژي

5/1

5/0

فيزيولوژي

4

04

بيوشيمي

5/1

5/0

-

5

05

ميکروب شناسي

5/1

5/0

-

6

06

انگل شناسي

5/1

5/0

-

7

07

آمار حياتي مقدماتي و روش تحقيق در پرستاري

5/1

5/0

-

8

08

* فن آوري اطلاعات در پرستاري

5/0

5/0

-

جمع کل

16

به صورت كارگاه ارائه مي شود

 

 

دروس اصلي دوره کارشناسي پيوسته ( Bsc ) پرستاري

رديف

كد

عنوان درس

واحد

پيش نياز

نظري

عملي

9

09

تغذيه و تغذيه درماني

2

-

بيوشيمي

10

10

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

2

-

-

11

11

روانشناسي اجتماعي

2

-

-

12

12

داروشناسي

3

-

تشريح ، بيوشيمي ، فيزيولوژي

13

13

زبان تخصصي

2

-

زبان عمومي

14

14

فرآيند يادگيري و اصول آموزش به مددجو

5/0

5/0

-

جمع کل

12

 

 

 

دروس اختصاصي دوره کارشناسي پيوسته ( Bsc ) پرستاري

 

رديف

کد

عنوان درس

واحد

پيش نياز

نظري

عملي

1

15

اصول و مهارتهاي پرستاري

3

1

-

2

19

بررسي وضعيت سلامت

5/0

5/0

02

3

16

پرستاري بهداشت جامعه (1)

2

-

-

4

17

پرستاري بهداشت جامعه (2)

2

-

-

5

18

پرستاري بهداشت جامعه (3)

1

-

-

6

20

پرستاري و بهداشت مادران و نوزادان (1)

3

-

12 و 14

7

21

پرستاري و بهداشت مادران و نوزادان (2)

2

-

20

8

22

پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (1)

3

-

01 و02 و04 و05 و06 و09

9

23

پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (2)

4

-

12 و 22

10

24

پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (3)

4

-

23

11

25

پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (4)

4

-

24

12

26

پرستاري ويژه

3

-

25

13

27

پرستاري در فوريتها و بحران و حوادث غير مترقبه

5/1

5/0

25

14

28

پرستاري کودکان (1)

2

-

20

15

29

پرستاري کودکان (2)

3

-

28

16

30

پرستاري بهداشت روان (1)

2

-

11

17

31

پرستاري بهداشت روان (2)

2

-

30

18

32

اصول مديريت و خدمات پرستاري

2

-

کليه دروس اختصاصي

جمع کل

53

-


 

 

کارآموزي دوره کارشناسي پيوسته ( Bsc ) پرستاري

 

 

رديف

کد

عنوان کارآموزي

واحد

ساعت

پيش نياز

1

33

کارآموزی اصول و مهارتهاي پرستاري

1

51

-

2

34

کارآموزی پرستاري بهداشت مادران و نوزادان

1

51

-

3

35

کارآموزی پرستاري و بهداشت جامعه

1

51

-

4

36

کارآموزی پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (1)

1

51

-

5

37

کارآموزی پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (2)

2

102

-

6

38

کارآموزی پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (3)

2

102

-

7

38

کارآموزی پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (4)

2

102

-

8

40

کارآموزی پرستاري کودکان

1

51

-

9

41

کارآموزی پرستاري بهداشت روان

1

51

-

جمع کل

12

 

 

 

 

تذکر : کليه کارآموزيها همزمان با دروس تخصصي مربوطه ارائه مي شوند .

 

 

 

 

 

کارآموزي در عرصه دوره کارشناسي پيوسته ( Bsc ) پرستاري

 

 

رديف

کد

عنوان کارآموزي

واحد

ساعت

پيش نياز

1

44

کارآموزي در عرصه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (1)

1

51

-

2

45

کارآموزي در عرصه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (2)

1

51

-

3

46

کارآموزي در عرصه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (3)

3

153

-

4

47

کارآموزي در عرصه پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي (4)

3

153

-

5

43

کارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه

3

153

-

6

52

کارآموزي در عرصه اصول مديريت خدمات پرستاري

2

102

-

7

50

کارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت روان

1

51

-

8

51

کارآموزي در عرصه پرستاري ويژه

3

153

-

9

42

کارآموزي در عرصه بهداشت مادران و نوزادان

5/2

128

-

10

48

کارآموزي در عرصه پرستاري کودکان (1)

1

51

-

11

49

کارآموزي در عرصه پرستاري کودکان (2)

5/1

77

-

12

53

کارآموزي در عرصه پرستاري در بحران،فوريتهاوحوادث غيرمترقبه

2

102

-

جمع کل

24

 


 

 

آرايش دروس پرستاري

 

ترم اول پرستاري «1»

تعداد واحد

ترم دوم پرستاري «2»

تعداد واحد

نظري

عملي

نظري

عملي

اصول و مهارتهاي پرستاري

تشريح

زبان پيش دانشگاهي

بيوشيمي

ميکروبشناسي

اخلاق اسلامی ( مباني - مفاهيم )

فيزيولوژي

 

3

5/1

2

5/1

5/1

2

3

1

5/0

-

5/0

5/0

-

-

انگل شناسي

پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي(1)

زبان انگليسي عمومي

بررسي وضعيت سلامت

تغذيه و تغذيه درماني

بهداشت جامعه (1)

اندیشه اسلامی (1)

کارآموزي اصول و مهارتهاي پرستاري

کارآموزي داخلي جراحي (1)

داروشناسي

5/1

3

3

5/0

2

2

2

-

-

3

5/0

-

-

5/0

-

-

-

1

1

-

جمع
17

جمع

20

 

 

 

ترم سوم پرستاري «3»

تعداد واحد

ترم چهارم پرستاري «4»

تعداد واحد

نظري

عملي

نظري

عملي

ايمونولوژي

بهداشت جامعه (2)

فرآيند يادگيري و آموزش به مددجو

پرستاري داخلي جراحي (2)

زبان تخصصي

انسان در اسلام

کارآموزي بيماريهاي داخلي جراحي 2

بهداشت مادران و نوزادان (1)

 

5/1

2

5/0

4

2

2

-

3

5/0

-

5/0

-

-

-

2

-

پرستاري داخلي جراحي (3)

روانشناسي اجتماعي

پرستاري بهداشت روان (1)

پرستاري کودکان (1)

بهداشت جامعه (3)

بهداشت مادران و نوزادان (2)

تربيت بدني (1)

کارآموزي داخلي جراحي (3)

کارآموزي پرستاري مادران و نوزادان

کارآموزي بهداشت جامعه

متون اسلامی

4

2

2

2

1

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

2

1

1

-

جمع
18
جمع
20

 

 

 

 

 

ترم پنجم پرستاري «5»

تعداد واحد

ترم ششم پرستاري «6»

تعداد واحد

نظري

عملي

نظري

عملي

پرستاري داخلي جراحي (4)

پرستاري در فوريت ، بحران و حوادث غير مترقبه

پرستاري کودک بيمار

پرستاري بهداشت روان (2)

تربيت بدني (2)

انقلاب اسلامي ايران

کارآموزي داخلي جراحي (4)

آمار حیاتی و روش تحقیق

 

4

5/1

3

2

-

2

-

5/1

-

5/0

-

-

1

-

2

5/0

اصول مديريت

متون فارسي

فناوري اطلاعات در پرستاري

پرستاري ويژه

اپيدميولوژي

آمار حیاتی و روش تحقیق

کارآموزي کودکان

کارآموزي روان

تاريخ تحليلي صدر اسلام

تاریخ و فرهنگ تمدن ایران و اسلام

2

3

5/0

3

2

5/1

-

-

2

2

-

-

5/0

-

-

5/0

1

1

-

-

جمع
18
جمع
19

 

  در پايان ترم 6 آزمون پيش کارورزي از کليه دانشجويان حائز شرايط اخذ خواهد شد

 

 

ترم هفتم پرستاري «7»

تعداد واحد

ترم هشتم پرستاري «8»

تعداد واحد

نظري

عملي

نظري

عملي

کارآموزي در عرصه داخلي (1)

کارآموزي در عرصه داخلي (2)

کارآموزي در عرصه داخلي (3)

کارآموزي در عرصه داخلي (4)

کارآموزي در عرصه بهداشت جامعه

کارآموزي در عرصه بهداشت روان

-

-

-

-

-

-

1

1

3

3

3

1

کارآموزي در عرصه مديريت

کارآموزي در عرصه ويژه

کارآموزي در عرصه مادران و نوزادان

کارآموزي در عرصه کودکان (1)

کارآموزي در عرصه کودکان (2)

کارآموزي پرستاري بحران،فوريتهاوحوادث غيرمترقبه

-

-

-

-

-

-

2

3

5/2

1

5/1

2

جمع
12
جمع
12

 

 

 

 
 

 آخرین به روز رسانی در شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۰۵